Start

Nowa praca z dobrymi kwalifikacjami

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Rekrutacja

Formy wsparcia

PORADNICTWO ZAWODOWE

Obejmuje badanie potrzeb i opracowanie
Indywidualnych Planów Działania

POŚREDNICTWO PRACY

Pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i
miejsca zatrudnienia

SZKOLENIA

Nabycie kwalifikacji zawodowych lub
 kompetencji potwierdzonych odpowiednim
 certyfikatem lub uprawnieniem

STAŻE

Płatne staże zawodowe trwające do
6 miesięcy

Dla kogo?

Projekt przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn, którzy spełniają następujące warunki:
• Wiek 30 lat (ukończone 30 lat – od dnia 30-tych urodzin), zamieszkują lub uczą się na terenie woj. podkarpackiego
• są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz należą co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety

Kto nie może uczestniczyć w projekcie?
ba która uczestniczy jednocześnie w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Warunki udziału

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie we właściwym terminie, prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, których wzory można pobrać ze strony internetowej projektu www.nowapraca-cdgpro.pl w zakładce DOKUMENTY lub otrzymać w biurze projektu.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub składać osobiście w biurze projektu: CDG PRO Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1a, pok. 319, 35-242 Rzeszów w terminach naboru.

Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Po każdej edycji rekrutacji zostanie opublikowana lista rankingowa i ewentualnie lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

W przypadku niezakwalifikowania wystarczającej liczby Uczestników w planowanych terminach rekrutacji Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub zmianę okresu rekrutacji.

.

Nie zwlekaj

Udział w projekcie jest bezpłatny