Formy wsparcia

1. Poradnictwo zawodowe
zawiera identyfikację potrzeb osób uczestniczących w projekcie i opracowanie tzw. Indywidualnego Planu Działania, ukierunkowanego na planowanie kariery zawodowej i umiejętności społeczno-zawodowych koniecznych do podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

2. Pośrednictwo pracy
polega na udzielaniu pomocy osobom uczestniczącym w projekcie w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.

3. Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe
nabycie, podwyższenie lub dostosowywanie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy, w zależności od potrzeb i predyspozycji osób uczestniczących w projekcie oraz potrzeb potencjalnych pracodawców; kwalifikacje potwierdzane są odpowiednim certyfikatem lub uprawnieniem.

4. Staże zawodowe (6 miesięcy)
umożliwiają nabycia doświadczenia zawodowego; program stażu jest opracowywany indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem jej potrzeb i potencjału.

DODATKOWE WSPARCIE
obejmuje zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo zawodowe, na szkolenia oraz staże, stypendium szkoleniowe w trakcie udziału w szkoleniach, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi w trakcie stażu.