O projekcie

Projekt pt. „Nowa praca z dobrymi kwalifikacjami” realizowany jest przez CDG PRO Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

 Łączna wysokość dofinansowania Projektu wynosi: 1 995 892,80 PLN w tym:
– ze środków europejskich w kwocie: 1 696 508,88 PLN
– ze środków dotacji celowej w kwocie: 199 589,28 PLN

Okres realizacji projektu: 1 września 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.
Adres biura: ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów, pok. 319

 CDG PRO Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Nowa praca z dobrymi kwalifikacjami”.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród min. 45 osób spośród 81 os objętych projektem, w tym 65 kobiet i 16 mężczyzn bezrobotnych i biernych zawodowo (w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) w wieku w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego.

Grupa docelowa

Grupa docelowa to 81 osób spełniających następujące warunki:

a) Wiek 30 lat (ukończone 30 lat – od dnia 30-tych urodzin)
b) zamieszkują lub uczą się (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa podkarpackiego
c) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo oraz należąca co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby w wieku 50 lat i więcej,
  • osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy),
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • kobiety.

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem udziału kandydatów w procesie rekrutacji jest złożenia we właściwym terminie prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, których wzory można otrzymać w biurze projektu lub pobrać ze strony internetowej projektu: www.nowapraca-cdgpro.pl – w zakładce DOKUMENTY.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub składać osobiście w biurze projektu.

 Planowane wsparcie:

  1. Poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb i opracowaniem tzw. Indywidualnych Planów Działania (IPD) – nabycie umiejętności planowanie kariery zawodowej i umiejętności społeczno-zawodowych koniecznych do podjęcia i utrzymania zatrudnienia
  2. Pośrednictwo pracy – pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu pracy, kontakty z pracodawcami
  3. Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe (nabycie, podwyższenie lub dostosowywanie kompetencji lub kwalifikacji zaw. niezbędnych na rynku pracy, w zależności od potrzeb i predyspozycji osób uczestniczących w projekcie oraz potencjalnych pracodawców)
  4. Staże zawodowe (do 6 miesięcy) umożliwiające nabycia doświadczenia zawodowego.

Dodatkowe wsparcie

Zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo zawodowe, na szkolenia oraz staże, stypendium szkoleniowe w trakcie udziału w szkoleniach, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi w trakcie odbywania stażu.

Kontakt

CDG PRO Sp. z o.o.,
Biuro Projektu: ul. Partyzantów 1a, pok. 319, 35-242 Rzeszów
tel. 533 130 230
e-mail: nowapraca@cdgpro.pl

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.