Rekrutacja

Rekrutacja Uczestników do Projektu „Nowa praca z dobrymi kwalifikacjami” będzie przeprowadzana w kilku turach.

Terminy naborów do Projektu będą na bieżąco umieszczane w zakładce AKTUALNOŚCI.

W procesie rekrutacji mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • Wiek 30 lat (ukończone 30 lat – od dnia 30-tych urodzin), zamieszkują lub uczą się na terenie woj. podkarpackiego
 • są bezrobotne lub bierne zawodowo oraz należąca co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy),
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby o niskich kwalifikacjach
– kobiety

 • nie uczestniczą jednocześnie w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Kandydaci spełniające ww. kryteria obligatoryjne mogą uzyskać w procesie rekrutacji dodatkowe punkty jeżeli są:

 1. bezrobotnym lub biernym zawodowo rodzicem/ opiekunem prawnym posiadającym, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia: 7 pkt.
 2. rolnikiem lub członkiem ich rodzin podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, którzy chcą odejść z rolnictwa: 7 pkt.
 3. osobą zamieszkującą na obszarach miast: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg: 7 pkt.
 4. byłym uczestnikiem projektu/-ów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO WP na lata 2014-2020: 4 pkt.
 5. osobą z maks. 3-letnim doświadczenie zawodowym*: 4 pkt.
 6. osobą w wieku 50+: 2 pkt.
 7. kobietą: 2 pkt.
 8. osobą długotrwale bezrobotną: 1 pkt.
 9. osobą z niepełnosprawnościami: 1 pkt.

W razie tej samej liczby punktów decydować będą kategorie a-i w ramach jakich Kandydaci otrzymali punkty premiujące w kolejności wskazanej w Regulaminie tj. np. pierwszeństwo „bezrobotnych i biernych zawodowo rodziców/ opiekunów prawnych posiadających, co najmniej 3 dzieci w wieku do 18 roku życia ” nad „rolnikami i członkami ich rodzin(…)” etc.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie we właściwym terminie, prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, których wzory można pobrać ze strony internetowej projektu www.nowapraca-cdgpro.pl w zakładce DOKUMENTY lub otrzymać w biurze projektu.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub składać osobiście w biurze projektu: CDG PRO Sp. z o.o., ul. Partyzantów 1a, pok. 319, 35-242 Rzeszów (w terminach naboru).

 Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Po każdej edycji rekrutacji zostanie opublikowana lista rankingowa i ewentualnie lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

W przypadku niezakwalifikowania wystarczającej liczby Uczestników w planowanych terminach rekrutacji Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub zmianę okresu rekrutacji.